Thursday, August 6, 2009

ĐIỀU TÂM ĐẮC


Trên con đường nhân sinh,
Cho rằng phương hướng đã định xong thì có thể đạt được mục tiêu,
Nhưng không hề lượng sức của mình,
Thì rất có khả năng vấp phải vận mệnh thất bại .

No comments:

Post a Comment